Geld van de crowdfundactie gedoneerd aan de goede doelen.

Geschiedenis

Samenvatting gebeurtenissen

In 2001 wordt bekend gemaakt door Stja dat de woningen in onze wijk gesloopt gaan worden.

Woningcorporaties verhuren onder de Leegstandwet wanneer men wil slopen of renoveren, de sloop of renovatie moet binnen 5 jaar afgerond zijn. De vergunning wordt voor in totaal maximaal 5 jaar afgegeven (2 jaar en daarna nog maximaal 3 x 1 jaar), dan moet de renovatie of sloop voltooid zijn. De vergunning wordt alleen afgegeven als er een datum van sloop is, terwijl er geen datum van sloop bekend was.

Stja (Woningstichting Sint Joseph Almelo) begint op 20 januari 2008 te verhuren onder de Leegstandwet. Eigen opgave van Stja van begindatum.

Het is gebruikelijk om de buurt vooraf te informeren en een Sociaal plan op te stellen voordat men het verhuren onder de Leegstandwet start. Dit is niet gebeurd.
Zie website van VNG:
www.vng.nl/Documenten/vngdocumenten/2009_lbr/Leegstandwet.pdf

In de eerste week van april 2010 kreeg de wijk de oproep om bijeen te komen bij de Trefhoek voor het vormen van een bewonerscommissie.

12 April 2010 was de eerste wijkbijeenkomst met als resultaat de oprichting van de buurtcommissie en de Kerncommissie onder leiding van de Woonbond in opdracht van Stja.

6 Mei 2010 is er begonnen met briefwisseling met de Stja, met de kennis van toen. Eerste brief aan Stja met verzoek geen huurverhoging maar een huurverlaging door te voeren in verband met de verschillen in huren tussen huren onder de Leegstandwet en regulier huren.

27 Mei 2010: de huurverhoging gaat niet door, verzoek huurverlaging wordt niet ingewilligd.

02 Juni 2010: weer verschil in huren aangekaart en aangegeven dat wij niet akkoord zijn met verhuur onder de Leegstandwet omdat er geen Sociaal plan is, geen datum van sloop en geen draagvlak onder de bewoners.

Vergadering 08 juni 2010: Stja wil na 15 september 2010 starten met het opstellen van een Sociaal plan.

25 Juni 2010: verzoek om verlaging weer afgewezen. Stja gaat door met verhuur onder de Leegstandwet met als motivatie dat ze toestemming hebben gekregen van college van Burgemeester en wethouders en dat men aan de criteria voldoet.

14 Juli 2010: kenbaar gemaakt aan Stja dat wij het met de situatie niet eens zijn en dat wij de Gemeente vragen zullen stellen over de situatie en het verstrekken van de Leegstandwet vergunningen.

15 September 2010: Stja stelt de sloop met 10 jaar uit.

Na 15 september 2010 beginnen de Stja en de kerncommissie onderhandelingen over het Sociaal Plan. De onderhandelingen lopen zeer slecht en de kerncommissie voelt zich door de Stja niet serieus genomen.

In december 2010 besluit de kerncommissie om een brief te sturen met minimum eisen waaraan het Sociaal Plan moet voldoen. Zie brief 10 januari 2011 concept plan (klik hier).

In februari 2011 komt de Stja met een bod dat veel lager is dan gevraagd.

De Woonbond neemt de regie over en zegt tegen de kerncommissie dat de rek er uit is en stelt met de kerncommissie minimum eisen op waar de kerncommissie zeer verdeeld over is, dit was ook het mandaat voor de eindonderhandelingen. Sommige kerncommissieleden waren tegen.

Na de eindonderhandelingen bij de Stja komen 2 kerncommissieleden onder leiding van de Woonbond terug met een veel lager eindresultaat en heeft men het mandaat fors overschreden, wat tot grote woede leidde bij andere kerncommissieleden.

Kerncommissie en de Woonbond spreken een plan af om de wijk te laten kiezen.

De Woonbond houdt zich niet aan de afspraak, hierop boycotten enkele kerncommissie leden het overleg bij de Stja. Na telefonisch overleg met Woonbond,Stja en kerncommissieleden wordt het overleg hervat.
Door de verdeeldheid in de kerncommissie wilden  enkele leden de wijk over het Sociaal Plan laten stemmen. Enkele kerncommissieleden, de woonbond en Stja wilden dit niet en gingen door met het plan om het er toch door te drukken, zie email 13 april 2011 
(klik hier).

Een aantal kerncommissieleden roepen de bewonerscommissie bijeen om het functioneren van de kerncommissie en Woonbond ter discussie te stellen, zie email 8 mei 2011 (klik hier). In de vergadering van 10 mei 2011 bedankt de commissie na een stemming onder de gehele buurtcommissie voor de diensten van twee kerncommissieleden, twee andere kerncommissieleden stoppen om persoonlijke redenen en de commissie stuurt de Woonbond ook weg na een stemming.

Drie nieuwe leden bieden zich aan om plaats te nemen in de kerncommissie.

Op 28 juni 2011 is de eerste vergadering van de nieuwe kerncommissie en de Stja.

Stja maakt bekend dat men niet meer gaat slopen  maar door exploiteren. De kerncommissie zegt eerst meer duidelijkheid te willen over de plannen en vraagt ze hierop te wachten met het bekend maken van de plannen, zie mail 3 juli 2011 (klik hier). Stja zegt niet langer te wachten met bekend maken van de plannen, zie email 5 juli 2011 (klik hier).

28 juni 2011: Stja zegt het grootste deel van de wijk niet meer te willen slopen, maar gaat doorexploiteren (zie krantenbericht 7 juli 2011) (klik hier) en een “renovatie” gaat doorvoeren. De kerncommissie verwacht dat Stja gewoon over 10 jaar gaat slopen (Zie ook krantenbericht d.d. 14 juli 2011) (klik hier).

 


Bezoek aan Raad van Commissarissen Stja
De Kerncommissie heeft 13 oktober 2011 een vergadering gehad met de Raad van Commissarissen van de woningstichting Stja.
Wij hebben onze bezwaren kenbaar gemaakt aan de RvC.
Op basis van het verloop van de vergadering en de toezegging aan de bewoners welke de handtekeningen hebben overhandigd aan de heer Kamst, waarin hij vertelde dat er aan het eind van de maand meer duidelijkheid kwam, hebben wij besloten om het eind van de maand af te wachten.
Zodra er meer nieuws is, zullen wij u zo snel mogelijk informeren.

 

Vergadering met de heer Kamst
Op donderdag 3 november jl. hebben we vergaderd met de heer Kamst, thuis bij onze voorzitter Annie Kuipers.
We hebben de problematiek van onze wijk en onze bewoners onder zijn aandacht gebracht.
De heer Kamst heeft zaken die voor de Stja belangrijk zijn onder de aandacht gebracht.
Na meer dan 3 uur met elkaar te hebben gesproken hebben we afgesproken onze gesprekken op korte termijn voort te zetten, om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Zodra er nieuws is zullen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte brengen.Toelichtingen/onjuistheden welke vermeld staan in de Woonlijn van de Stja van juli 2011.

Volgens de Stja is het sociaal akkoord door 15 commissieleden afgewezen: Wij hebben het Sociaal Plan nooit in stemming gebracht, omdat wij van mening zijn dat de hele wijk hierover moet stemmen en niet alleen de commissieleden. De Stja en de Woonbond en enkele commissieleden waren tegen om de hele wijk te raadplegen. (Zie mail van Stja d.d. 6 mei 2011, laatste alinea (klik hier) en mail van een commissielid d.d. 20.04.2011 (klik hier).)

Stja zegt het onderhoud uit te voeren zoals afgesproken. Op 28 juni hebben ze ons verrast met de mededeling dat de sloop helemaal niet meer doorging en dat men door gaat exploiteren. Bij doorexploiteren hoort naar onze mening een uitgebreider onderhoud cq. renovatie dan wanneer men gaat slopen over tien jaar. De huizen moeten dan groter worden gemaakt, omdat ze te klein zijn. De Stja vindt de huizen ook te klein om zo door te exploiteren (klik hier). Wij hebben dan ook aangegeven dat wij niet akkoord zijn over het onderhoud.

Mensen die onder de Leegstandwet huurden, is de huur op 1 april 2011 opgezegd met een tijdsbestek van 3 maanden, met de mededeling dat men een vervolggesprek zou krijgen over hoe het verder zou gaan. Dit gesprek heeft nooit plaatsgevonden. Op vrijdag 24 juni jl. ontvingen deze bewoners een brief dat ze akkoord moesten gaan met de voorwaarden (zie brief Leegstandwethuurder) (klik hier) van de Stja en anders de sleutels binnen vier dagen moesten inleveren. Ook mensen wiens contract al reeds verlopen was en dus al een regulier contract hadden, kregen zo’n aanzegging.

Onderhoudspakket wordt mooier voorgespiegeld dan het is. O.a. het verlengde keukenblad met kookplaat en kastje onder: hiervoor moet men € 630,00 bijbetalen. Dus de €1.000,00 ongeriefvergoeding is veel te laag. Men moet tevens de vloer hiervoor zelf verwijderen en daarna weer opknappen en ook zaken zoals behangen en stoffering hiervan betalen. In 2008 en 2009 hebben zij een huurverhoging doorgevoerd, die ons inziens onterecht was, vanwege het feit dat de Leegstandwethuurders ook geen verhoging kregen. Dit bedrag is in 10 jaar bij een huur van € 300,00 een totaalbedrag van € 1.697,04 (zie schema) (klik hier). Stja heeft de bewoners jarenlang voorgehouden dat de huizen gesloopt zouden worden en daarom hebben ze zo min mogelijk aan onderhoud gedaan en omdat de bewoners dat is voorgehouden, hebben mensen ook al die jaren niets meer aan hun huis gedaan.

Deze manier van informatie geven (via de Woonlijn) vinden wij misleidend en wij vinden dat zij misbruik maken van hun macht en van de middelen van de Stja om de mensen een vals beeld voor te spiegelen.